krishidesh.com
सत्ताकारणी - एक शंड आणि निलाजरी जमात - कृषी देश
बाकी तुम्ही सुज्ञ आहात. बहिणी-बाळांच्या, भारत मातेच्या अब्रूची तुम्हास चिंता आहे असे गृहीत धरतो.
Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund - http://andreasviklund.com