kotobites.com
Japanese Onomatopoeia: Giongo, Giseigo and Gitaigo - Kotobites Japanese
An introduction to the many types of Japanese onomatopoeia (giongo, giseigo and gitaigo) as well as tips and resources to study them further!