kooka.org
#day90 out of 365plus1
Uns dias as palavras. Noutros o silêncio.