konsten.net
Alltings mått. Om det (o)mänskliga på Lunds konsthall
Titeln på utställningen refererar till den grekiska filosofen Protagoras uttalande: ”Människan är alltings mått.” Historiskt har det tolkats som att människan står i centrum för en förståelse av världen och att sanningen är relativ för varje subjekt. Det är principer som dominerat västerländskt tänkande och humanismens ideal, men som konstnärerna här ifrågasätter och utvecklar, menar konsthallschef Åsa Nacking i sin inledning till katalogen. Även utställningskurator Hans Carlsons fördjupande text är läsvärd och ger en bra teoretisk inramning till konstnärernas verk. För denna texts skull kan den dock kokas ned till en intention att visa konstnärer som inte bara behandlar individens […]