kipalog.com
Kipalog: Nơi tốt nhất để lưu giữ và chia sẻ kiến thức kỹ thuật.
Kipalog (keep-a-log) giúp viết trở nên đơn giản, chia sẻ trở nên nhanh chóng và cộng đồng trở nên lớn mạnh.