kientruchue.com
Tấm bia “Lợi Nông hà” và chính sách trị thủy của nhà Nguyễn - KIENTRUCHUE.COM
Sau khi thiết lập vương triều nhà Nguyễn năm 1802, vua Gia Long – vị vua đầu tiên của vương triều nhà Nguyễn, cũng như các vị vua kế nhiệm tiếp theo Minh Mạng, Thiệu Trị… đã có nhiều chính sách tích cực để phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó vấn đề trịRead More