khademipour.com
چگونه ذهن ثروتمندی داشته باشم؟
یکی از نیاز های اساسی ما انسانها برای ادامه زندگی پول و ثروت است ما می توانیم به وسیله پول نیازهای خوردن و آشامیدن و مسکن و تفریحات خودمان را فراهم کنیم و هر چه پول و ثروت ما کمتر باشد تمامی نیازهای ذکر شده محدودتر می شود بنابراین ما برای اینکه انسان خوشحال تر