kevintrudo.ir
کتاب های معرفی شده توسط کوین ترودو - موفقیت با کوین ترودو
کتاب های کوین ترودو همیشه نکته ای بوده که برای بسیاری سوال است که کتاب هایی که کوین ترودو در سمینار آرزوی تو دستور توست معرفی می کند در قسمت 12 است و گلچین و چکیده ای از بهترین کتاب های موفقیت را معرفی می کند کتاب های کوین ترودو معرفی می کند این قسمت …