iranoxford.ir
هری با پاهای بزرگ - iranoxford | آموزشگاه زبان بوشهر | آموزش زبان | ایران آکسفورد
یکی از پاهای هری از آن یکی بزرگتر بود. او به یکی از دوستانش بنام دیک گفت : من اصلا نمی توانم کفشی با پوتینی اندازه پایم پیدا کنم.