iranbizagi.ir
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی Bizagi آبان ماه
غافلگیر شدیم! حتی یک صندلی خالی در کلاس باقی نماند. 22 نفر در کلاس شرکت کردند. کلاس دو تا استاد داشت. یکی از اساتید متخصص مدیریت فرایند و مدلسازی بود و یکی دیگر دکتری نرم افزار با سابقه چند ساله کار بر روی