iranbim.com
اتاق عمل + فایل رویت | BIM Iran ایران بیم
مدل آماده رویت اتاق عمل با امکانات ویژه + دانلود رایگان فایل رویت بیش رو که مشاهده میکنید ،یک نمونه مدل سازی شده اتاق عملیات خاص در رویت می باشد