iranadoption.com
مراحل انجام استعلام‌های پزشکی قانونی
توجه مراحل پزشکی قانونی که در اینجا عنوان شده است، برای ساکنان تهران است و ممکن است در شهرهای دیگر متفاوت باشد. هزینه‌ها ممکن است تغییر کرده باشند. توجه داشته باشید منشی دادگاه ممکن است که با توجه …