iranadoption.com
ارسال تجربه‌های فرزندپذیری
آگاهی جامعه از فرزندپذیری بسیار اندک است. یکی از دلایل این ناآگاهی در طرح نشدن تجربه‌های فرزندپذیری نهفته است. به همین دلیل بر آن هستیم که تجربه‌های متعددی که گفته نمی‌شود یا در جمعی محدود بیان می‌…