iranadoption.com
جلسه مشاوره روان‌شناسی
در خوان چهارم که منتظرید، شما را به مشاور معرفی می‌کنند. مشاور علاوه بر نظر کارشناسی درباره صلاحیت شما برای فرزندپذیری به شما کمک می‌کند تا خود را آماده پدر و مادر شدن کنید. روند مشاوره در شکل آمده…