iranadoption.com
نقدی بر قانون تجویز زنای محارم!
ایران را می‌توان از چندین و چند زاویه سرزمین شگفتی‌ها دانست. یکی از دلایل این غرابت، دیرینگی تکان‌دهنده‌ی تمدن ما و غنای فرهنگ‌مان است، که دیدنی‌ها و آموختنی‌های فراوان به بار می‌آورد. اما در زمانه…