iranadoption.com
قانون جدید فرزندخواندگی؛ بی‌یال و دم و اشکم
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصداق بارز این مثل است که رفتی ابرویش را درست کنی، زدی چشمش را کور کردی…