iranadoption.com
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، برای اولین بار نظامی حقوقی برای فرزندپذیری ایجاد کرد.