iranadoption.com
چکیده‌ای درباره‌ی فرزندپذیری
کتاب‌های فارسی درباره‌ی فرزندپذیری بسیار محدودند. همان‌طور که در خانواده‌ها و فضای عمومی از فرزندپذیری حرفی به میان نمی‌آید، نوشته‌های آن هم کم‌شمارند. رضا رزاقی در مقدمه‌ی کتاب از ترویج نگاه مثبت …