iranadoption.com
چرا باید حقیقت را به فرزندمان بگویمم
یاییم فکر کنیم چرا این موضوع همیشه آن قدر عجیب و ترسناک بوده برامون. چرا این رو یک نقطه ضعف توی زندگی‌مون می‌دونیم. چرا یه تابو و رازِمگو بوده.…