iranadoption.com
با تمام وجودم مادر شده بودم
چطوری می‌شه نه از روی اجبار بلکه با جون و دل تا صبح بالای سرش بشینم. فسقلی رو پاشویه می‌کردم بعد دستمال روی پیشونیِ یار می‌گذاشتم. شب‌های سختی گذشت، با تمام وجودم مادر شده بودم.…