iranadoption.com
نکاتی برای روزهای اول
زمانی که ما دنبال کوچولومون می‌ریم و بعدش خیلی مهمه. یه فیلم مستند نشون‌مون دادند و کارهای اشتباه و درستی که مامان‌وبابای خوزه وقت گرفتنش انجام دادند رو به ما گفتند.…