iranadoption.com
صبوری
یک خصلت خیلی مهم که مامان و باباها باید داشته باشند صبور بودنه، اما ما خیلی خیلی قبل‌تر از اومدن فسقلی باید صبوری رو یاد می‌گرفتیم.…