iranadoption.com
مثلث فرزندخواندگی از یه زاویه دیگه
بیاییم والدین فرزندپذیر رو به چشم آدم‌های خیر و ناجی نبینیم چون اونها فقط بچه‌دار شدند و بچه‌دار شدن جزو امور خیریه نیست. ما آدم‌ها بچه‌دار می‌شیم برای دل خودمون و بیشتر شدن خوشبختی‌مون.…