iranadoption.com
این یک معجزه است
این‌قدر با احساس می‌گه مامان که هر جا باشیم، توی مهمونی، توی اتوبوس، تاکسی و هر کسی کنارمون باشه، یک لبخند می‌زنه و می‌گه این بچه چقدر قشنگ شما رو صدا می‌کنه.…