iranadoption.com
علاقه و عُلقه
خانواده اما یعنی چی؟ این رو صبح‌ها بیشتر از هر وقت دیگه‌ای از خودم می‌پرسم. چشم‌هام رو باز می‌کنم و خونه رو می‌بینم که از نور روشن شده و دلم پر از حس تعلق می‌شه.…