iranadoption.com
کسی شنیده شاید دعاتو
نه به دار بود نه به بار با پچ‌پچ به ما رسید که فرزند خونده‌ست و ما هم آخى و طفلى و بمیرم براش گفتیم و اینکه خودش مى‌دونه؟…