iranadoption.com
فرزندخوانده‌ها (بخش دوم)
برخی فرزندخوانده‌ها احساس می‌کنند به سیاره‌ای دیگر تعلق دارند، گروهی دیگر گونه‌ای دیگر فکر می‌کنند… فرزندخوانده‌ها نگاه‌های متفاوتی به فرزندخواندگی دارند که در این فصل کتاب خرد فرزندخواندگی م…