iranadoption.com
سایه سنگین والدین زیستی بر خانواده‌های فرزندپذیر
در بریده‌ی برگه‌ای انصراف خودشان را نوشتند و رفتند. گفتند هر چه شما گفتید ما قبول کردیم، مگر می‌شود که بیست سال هزینه مالی و معنوی بگذاری و آن وقت بگویند بچه را باید بدهی.…