iranadoption.com
واقعیت‌های فرزندخواندگی (بخش اول)
فرزندخواندگی با وجود این که اتفاقی مثبت است با احساسات متناقض و سردرگمی همراه است. هر یک از اعضای مثلث فرزندخواندگی نگاهی متفاوت به آن دارد.…