iranadoption.com
خوان ششم: سرپرستی موقت فرزند
خوان ششم سراسر خوشی و لذت است. دیگر انتظاری در کار نیست. دوره سرپرستی موقت ۶ ماه است و طی آن ماهانه بهزیستی شما را رصد می‌کند.…