iranadoption.com
واقعیت‌های اولیه فرزندخواندگی
فرزندخواندگی پیامدها و ویژگی‌هایی دارد که در تمام عمر همراه آن است. شناختن این ویژگی‌ها برای تمام افراد درگیر فرزندخواندگی ضروری است.…