iranadoption.com
آیین‌نامه قانون فرزندخواندگی پس از ۲ سال
بالاخره آیین‌نامه اجرایی آن در هیات وزیران تصویب شد. اما همچنان از مرخصی مراقبت از کودک (معادل مرخصی زایمان) که در ماده ۲۱ قانون آمده است، خبری نیست.…