iranadoption.com
تاریخچه‌ی فرزندخواندگی
در سال‌های اخیر فرزندخواندگی تغییرات زیادی کرده است. فرزندخواندگی علنی و نوزادها بسیار بیشتر از گذشته است. همین امر باعث شده است که فرزندخواندگی نسبت به گذشته متفاوت باشد.…