iranadoption.com
مثلث فرزندخواندگی
فرزندخواندگی سه ضلع دارد؛ فرزند، پدر و مادر زیستی و پدر و مادر. هر کدام از این بازیگران مثلث فرزندخواندگی چه در سرشان می‌گذرد و چه تجربه‌ای از آن دارند……