iranadoption.com
ما بچه‌ها همین‌جوری شکننده و آسیب‌پذیر هستیم
قانون جدید خانواده‌های فرزندپذیر را دلواپس امروز و فردای‌شان کرده است. هدف این نوشته، نمایاندن نگرانی‌هایی است که با قانون جدید بیشتر شده است.…