iranadoption.com
زهر قانون فرزندخواندگی با ادعا کم نمی‌شود
در یک‌سالگی قانون فرزندخواندگی برای آن دستاوردهایی شمرده می‌شود که واقعیت ندارد