iranadoption.com
شناسنامه‌ای با انگ فرزندخوانده بودن
شناسنامه گرفتن برای پدران و مادرانی که کودکی را به فرزندی گرفته‌اند به کابوس هر روزه‌ی آنان تبدیل شده است.