iranadoption.com
بچه خوب است، دیگر نوبت توست!
من هردفعه بهانه‌های مختلف می‌آوردم. اما از درون خودم ناراحت بودم. یا وقتی می‌گفتند قرار بود بچه‌دار شوید پس چی شد؟…