iranadoption.com
واقعیت قانون پدرخوانده و مادرخوانده بر اساس مذاکرات مجلس
این نوشته در صفحه‌ی فیس‌بوک صبا آذرپیک (حذف یا دسترسی آن محدود شده است) منتشر شده است. با این که نوشته‌ی ایشان پر از اطلاعات نادرست است اما به این دلیل که بارها در فیس‌بوک به اشتراک گذاشته شده است …