iranadoption.com
در عصر جاهلیت هم ازدواج با فرزندخوانده رواج نداشته است
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دبیر مجمع مدرسین و محقیقین حوزه بر این اعتقاد است که نباید ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در قانون مطرح شود چون چنین ازدواج‌هایی بسیار نادر است. او می‌گوید که در…