iranadoption.com
چالش‌های ازدواج فرزندخوانده و سرپرست
قوانین مصوب در زمینه کودکان بی‌سرپرست باید با هدف تامین امنیت این افراد تنظیم شده باشد. در واقع شیوع انواع خشونت‌های جنسی، از بین بردن استقلال به دلیل عدم اراده کودک در انتخاب، به عنوان فرزندخوانده…