iranadoption.com
کودکان در کودکی به پدر و مادر نیاز دارند نه همسر آینده
مسئولان هدف از فرزندخواندگی را مشخص کنند دکتر الهام تقی‌پور روان‌پزشک در گفت‌وگو با خبرنگار شفقنا زندگی؛ به مهم‌ترین آثار و تبعات روانی ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود اشاره کرد و افزود: ابتدا مسئ…