iranadoption.com
تبصره ازدواج با فرزندخوانده نشان‌دهنده عدم توجه به فقه اجتماعی است
به عنوان اولین سؤال لطفاً درخصوص سیر تدوین این لایحه توضیحاتی بفرمایید در حوزه اطفال و کودکان، در قوه قضاییه در رابطه با بحث کودکان فاقد سرپرستِ مؤثر، که شامل کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌شود، در…