iranadoption.com
اسلام و ازدواج با فرزندخوانده
در مرداد ۹۱ لایحه حمایت از کودک بی‌سرپرست که به شورای نگهبان فرستاده شد ازدواج سرپرست با طفل تحت سرپرست را ممنوع می‌کرد. قانونی معقول که مصلحت طفل را در نظر گرفته و پیشگیری می‌کند از آنچه به او و ب…