incip.com.vn
Mong muốn của doanh nghiệp đối với hệ thống chính sách pháp luật và người thực thi pháp luật hiện nay
Mong muốn của doanh nghiệp đối với hệ thống chính sách pháp luật và người thực thi pháp luật hiện nay Thực trạng áp dụng và thực thi chính sách pháp luật của doanh nghiệp Những năm gần đây, vị thế và vai trò của doanh nghiệp tại Việt Nam đã có sự thay đổi