incip.com.vn
Công tác tham mưu trong bộ máy nhà nước – Trách nhiệm người tham mưu
Người tham mưu từ xưa đến nay đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các công việc của một bộ máy đơn vị, người thực hiện công tác tham mưu là người hiến kế, đưa ra ý kiến, kế hoạch, tư tưởng sáng tạo, khoa học, hiệu quả, chiến lược tối ưu