imperiagardenhanoi.com
Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Imperia Garden |
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ Số: GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN HBI Và Ngày ……. tháng ……. năm ………… MỤC LỤC Điều 1. Giải thích từ ngữ ......................................................................................................... 3 Điều 2. Đặc điểm của Căn Hộ ................................................................................................. 5 Điều 3. Tổng Giá Trị Hợp Đồng, phương thức và thời hạn thanh toán .................................. 6 Điều 4. Chất lượng công trình ................................................................................................. 8 Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A .................................................................................... 8 Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B .................................................................................. 11 Điều 7. Thuế và các khoản phí, lệ phí liên quan ................................................................... 15 Điều 8. Bàn giao Căn Hộ