imenglass.ir
شیشه سکوریت
شیشه سکوریت شیشه سکوریت شیشه سکوریت از مقاوم سازی شیشه معمولی به دست می آید. فرایند مقاوم سازی شیشه موجب افزایش مقاومت در برابر ضربات می شود. همچنین مقاومت مکانیکی و حرارتی سکوریت با انجام