imanborji.ir
موفقیت چیست؟
برای رسیدن به موفقیت نیاز هست که حتماً ابتدا تعریفی برای آن داشته باشیم، باید بدانید که برای ما موفقیت دقیقا به چه معناست و بعد برای رسیدن به آن تلاش کنیم. موفقیت چیست؟ تعریف‌های متفاوتی وجود دارد، یکی از آن تعریف‌ها می‌تواند این باشد که قصد و برنامه‌ای دارید و