imanborji.ir
قانون جذب در 68 ثانیه
قانون جذب در 68 ثانیه زمانی که شما 68 ثانیه بر روی خواسته‌تان تمرکز کنید، خواسته‌ی شما بسیار به شما نزدیک خواهد شد و قانون جذب برای شما فعال خواهد. قانون جذب چیست؟ قانون جذب یکی از قوانین کیهانی است و از اول بوده است و تا آخر